April 5, 2021: Kallelse till extra bolagsstämma i Intellego Technologies AB (publ)   Aktieägarna i Intellego AB (publ), org nr 556864-1624 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 maj 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Wetterling Gallery Kungsträdgården 3 111 47 Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman uppmuntras att anmäla sitt deltagande per e-post till claes.lindahl@intellego-technologies.com med angivande av ”Extra bolagsstämma” i ämnesraden senast den 29 april 2021, helst innan kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt ombud eller biträde. Ombud  En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas i original till Claes Lindahl, Fatburs brunngata 30, 118 28 Stockholm. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (intellego-technologies.com). Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om ändring av villkor avseende teckningsoptioner i incitamentsprogram W2019-2024A
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
 9. Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2021/2024A till Bolagets VD Claes Lindahl, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 10. Beslut om a) makulering av teckningsoptioner, b) införande av incitamentsprogram 2021/2024B till styrelsens ledamöter, c) riktad emission av teckningsoptioner och d) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner
 11. Beslut om införande av bonusprogram till VD
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 14. Stämmans avslutande
  Förslag till beslut  Beslut om ändring av villkor avseende teckningsoptioner i incitamentsprogram W2019-2024A (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptionerna emitterade inom ramen för incitamentsprogram W2019-2024A enligt följande:
 • Antalet optioner ska minska från 350 000 till 60 000. Utestående 290 000 optioner efter villkorsändringen ska makuleras.
 • Perioden för nyttjande av optionerna för nyteckning av aktier ska ändras från 2024-10-31 till 2024-11-30 till perioden som löper en vecka efter dagen för registrering av villkorsändringen.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedanstående bolagsordningsändringar.
Nuvarande lydelse
Ny lydelse

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.


§ 4 Verksamhet
Bolaget ska bedriva forskning och utveckling samt kommersialisering av kemiska substanser vilka ger indikativa svar i form av färgomslag. Dessa kan användas för att indikera närvaro av skadliga ämnen och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, kommersialisering och försäljning av färgindikatorer samt närliggande teknik och idka därmed förenlig verksamhet.


§ 9 Kallelse
Kallelse sker genom e-post, annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska skickas ut enligt den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse sker annonseras i Dagens Industri.


N/A (ny punkt)

§ 10 Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.


Ovanstående förslag på justeringar av bolagsordningen medför även att numreringen ändras till följd av införandet av en ny § 10.
Beslutet är villkorat av och förutsätter för registrering att stämman även fattar beslut om uppdelning av aktier enligt punkt 8 på dagordningen.
Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 28 nya aktier (aktiesplit 1:28). Uppdelningen kommer att innebära att kvotvärdet för Bolagets aktie ändras från 1,00 kronor till 0,035714 kronor.
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelse att besluta om avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelning registreras hos Bolagsverket.
Beslutet förutsätter för registrering att bolagsstämman även fattar beslut om bolagsordningsändring enligt punkt 7 på dagordningen.

Beslut om sammanläggning av aktier enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2021/2024A till Bolagets VD Claes Lindahl, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 9)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 1 120 000 teckningsoptioner till Bolagets VD Claes Lindahl (“Incitamentsprogram 2021/2024A“).
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2024A föreslår styrelsen även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagaren i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

 • a) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024A till Bolagets VD Claes Lindahl
  Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024A enligt i huvudsak följande riktlinjer:
  Incitamentsprogram 2021/2024A ska omfatta maximalt 1 120 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 1 120 000 aktier i Bolaget.
 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till Bolagets VD Claes Lindahl (”Deltagaren”), som ska erbjudas att förvärva samtliga teckningsoptioner.

b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 1 120 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024A.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 1 120 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 39 999,68 kronor.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 29 april 2024 till och med 29 oktober 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas 28,4 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 12 maj 2021 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av ytterligare villkor, bland annat sedvanliga omräkningsvillkor, som kommer publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan extra bolagsstämman.

c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagaren.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagaren ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Uppgift om optionspremie kommer att presenteras i det fullständiga förslag som kommer att tillhandahållas enligt nedan.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan. Teckningsoptionerna är i övrigt fritt överlåtbara.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2021/2024A och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagaren.

Bakgrund och skäl till förslag
Syftet med incitamentsprogram 2021/2024A är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos nuvarande VD för Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagaren, som bedöms vara viktig för Bolagets vidareutveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagaren och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagaren och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 15 639 568, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 1 120 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 6,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram
Bolaget har vid tidpunkten för stämman fyra utestående aktierelaterade incitamentsprogram: W2019-2024A till VD, W2020-2024A till styrelse, W2021-2024A till anställda och ett tidigare program, beslutat på extra bolagsstämma den 8 oktober 2018, vilket ersatts av de senare programmen men ännu inte makulerats.
Incitamentsprogram W2019-2024A till VD omfattar, efter föreslagna villkorsändring under punkt 6 på dagordningen, 60 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många aktier till en teckningskurs om cirka 40 kronor under en period om en vecka efter att nämnda villkorsändring registrerats.
Incitamentsprogram W2020-2024A till styrelsen omfattar 48 572 teckningsoptioner som, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier, berättigar till teckning av 1 360 016 aktier till en teckningskurs om cirka 0,67 kronor under perioden från den 20 februari 2024 till den 20 mars 2024. Samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogram W2020-2024A avses makuleras i enlighet med punkt 10 på dagordningen.
Incitamentsprogram W2021-2024A till anställda omfattar 19 500 teckningsoptioner som, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier, berättigar till teckning av 546 000 aktier till en teckningskurs om cirka 4 kronor. Nyttjandeperioden löper under en period från den 2 februari 2024 till den 2 mars 2024.

Värdering
Närmare uppgift om värderingen av teckningsoptionerna kommer att presenteras i det fullständiga förslag som kommer att publiceras på Bolagets hemsida senaste två veckor innan extra bolagsstämman.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2021/2024A.
Incitamentsprogram 2021/2024A har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram 2021/2024A har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

Övrigt
Beslutet om införande av incitamentsprogram 2021/2024A, den riktade emissionen av teckningsoptioner och godkännandet av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner beaktar styrelsens förslag om uppdelning av aktier och är därför villkorat av att stämman även beslutar om ny bolagsordning samt om uppdelning av aktier enligt punkt 7 respektive punkt 8 på dagordningen.

Beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024A är även villkorat av att stämman röstar för den föreslagna ändringen av teckningsoptioner i incitamentsprogram W2019-2024A under punkt 6 på dagordningen.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag till beslut om a) makulering av teckningsoptioner i incitamentsprogram W2020-2024A, b) införande av incitamentsprogram 2021/2024B till styrelsens ledamöter c) riktad emission av teckningsoptioner och d) godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner (punkt 10)

Aktieägaren Jan Johansson (“Aktieägaren“) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att dels makulera optionerna i incitamentsprogram W2020-2024A, dels införa ett incitamentsprogram bestående av högst 700 000 teckningsoptioner till styrelsens ledamöter (“Incitamentsprogram 2021/2024B“).

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2024B föreslår Aktieägaren även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

a) Makulering av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att makulera samtliga 48 572 teckningsoptioner i det befintliga incitamentsprogrammet W2020-2024A till Bolagets styrelse samt om makulering av samtliga 175 343 teckningsoptioner utfärdade den 8 oktober 2018.

b) Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024B till styrelsens ledamöter

Aktieägaren föreslår att stämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024B enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2021/2024B ska omfatta maximalt 700 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 700 000 aktier i Bolaget.
 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens ledamöter (”Deltagarna”) enligt följande:
  • Styrelseordföranden ska erbjudas att förvärva högst 175 000 teckningsoptioner.
  • Övriga styrelseledamöter erbjuds att var och en förvärva högst 175 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 525 000 teckningsoptioner.

c) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Aktieägaren föreslår att stämman fattar beslut om riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024B.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 700 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför nyteckningen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 24 999,8 kronor.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 29 april 2024 till och med 29 oktober 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas 28,4 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 12 maj 2021 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av ytterligare villkor, bland annat sedvanliga omräkningsvillkor, som kommer publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan extra bolagsstämman.

d) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.
Uppgift om optionspremie kommer att presenteras i det fullständiga förslag som kommer att tillhandahållas enligt nedan.

 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens styrelseuppdrag upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan. Teckningsoptionerna är i övrigt fritt överlåtbara.
 • Bolagets VD Claes Lindahl bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2021/2024B och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslaget
Syftet med incitamentsprogram 2021/2024B är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos Bolagets styrelsemedlemmar. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka är viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 15 639 568, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024A tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 700 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 4,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram
Bolaget har vid tidpunkten för stämman tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram: W2019-2024A till VD, W2020-2024A till styrelse, W2021-2024A till anställda och ett tidigare program, beslutat på extra bolagsstämma den 8 oktober 2018, vilket ersatts av de senare programmen men ännu inte makulerats.
Incitamentsprogram W2019-2024A till VD omfattar, efter föreslagna villkorsändring under punkt 6 på dagordningen, 60 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många aktier till en teckningskurs om cirka 40 kronor under en period om en vecka efter nämnda villkorsändring registrerats.
Incitamentsprogram W2020-2024A till styrelsen omfattar 48 572 teckningsoptioner som, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier, berättigar till teckning av 1 360 016 aktier till en teckningskurs om cirka 0,67 kronor under perioden från den 20 februari 2024 till den 20 mars 2024. Samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogram W2020-2024A avses makuleras i enlighet med denna punkt 10 på dagordningen.
Incitamentsprogram W2021-2024A till anställda omfattar 19 500 teckningsoptioner som, efter omräkning till följd av den under punkt 8 föreslagna uppdelningen av aktier, berättigar till teckning av 546 000 aktier till en teckningskurs om cirka 4 kronor. Nyttjandeperioden löper under en period från den 2 februari 2024 till den 2 mars 2024.

Värdering
Närmare uppgift om värderingen av teckningsoptionerna kommer att presenteras i det fullständiga förslag som kommer att publiceras på Bolagets hemsida senaste två veckor innan extra bolagsstämman.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2021/2024B.
Incitamentsprogram 2021/2024B har inga effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram 2021/2024B har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med externa rådgivare.

Övrigt
Beslutet om införande av incitamentsprogram 2021/2024B, den riktade emissionen av teckningsoptioner och godkännandet av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner beaktar styrelsens förslag om uppdelning av aktier och är därför villkorat av att stämman även beslutar om ny bolagsordning samt om uppdelning av aktier enligt punkt 7 respektive punkt 8 på dagordningen.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om införande av bonusprogram till VD (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett bonusprogram till Bolagets VD i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Bonusprogrammet ska börja gälla från början av att det första kvartalet efter att Bolagets aktier upptagits till handel på Nasdaq First North Growth Market eller annan marknadsplats i Sverige fram till slutet av det fjärde kvartalet 2023.
 • Programmet ska vara föremål för löpande översyn och programmets utformning avseende kommande verksamhetsår ska vara föremål för godkännande av Bolagets årsstämma.
 • Bonusens storlek ska baseras på hur väl Bolaget uppfyller uppställda mål vad avser tillväxt (omsättning) och lönsamhet (EBITDA).

Fullständiga förslag för bonusprogrammet, inklusive uppställda mål för omsättning och EBITDA, publiceras på Bolagets hemsida senaste två veckor innan extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 12)

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.
Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) inför upptagande av Bolagets aktier på en marknadsplats (IPO), för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till
558 556. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget Fatburs brunngata 30, 118 28 Stockholm och på Bolagets hemsida intellego-technologies.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.


________________

Stockholm i april 2021
Intellego Technologies AB (publ)
Styrelsen