Sammanfattning av perioden 1 juli till 30 september

 • Härdningsdosimetrar har börjat säljas i EU
 • Expansion i UK genom förvärv av Daro Group
 • Omsättningen överstiger 20 miljoner SEK i Q3-2022
 • Koncernen visar vinst
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 21 912 (3 466) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 408 (-439) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,03) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 962 (-2 093) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Fortsatt tillväxt med positivt resultat
Bolagets omsättning ökar kraftigt under kvartalet och bolaget visar nu vinst. Under Q3 ökade omsättningen som ett resultat av expansionsarbetet, inkluderat förvärvet av Daro Group, vars siffror nu börjar konsolideras i koncernen. Balansräkningen för Daro kommer att fullt ut konsolideras först när första betalningen sker, vilket beräknas bidra positivt till koncernens finansiella ställning eftersom Daro är nästan skuldfritt samt har en kassa på ca 8-10 MSEK. Gällande förvärvet av Daro ser vi redan synergieffekter. Daro har börjat sälja Intellegos produkter och vice versa, vilket också bidrar till den ökande omsättningen.

Samtidigt som vår befintliga försäljning ökar så utvecklas LOI-projekten positivt. Vår tidigare bedömning om utvecklingen av LOI-projekten ligger fast.

Vi ser möjligheter att expandera ytterligare men avser att göra detta på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Intellego styr expansionstakten och bolaget kan välja att expandera i en långsammare takt vilket sannolikt skulle leda till att bolaget uppvisar en högre vinst. Vi upprepar utsikterna för att koncernen under Q4 får positivt kassaflöde.

Under Q3 ökade omsättningen som ett resultat av expansionsarbetet samt förvärvet av Daro Group vars siffror nu börjar konsolideras i koncernen. Balansräkningen för Daro kommer att konsolideras först när första betalningen sker, vilket beräknas bidra positivt till koncernens finansiella ställning eftersom Daro är nästan skuldfritt samt har en kassa på ca 8-10 MSEK.

Bruttomarginalmålet för koncernen beräknas att på sikt vara över 80 procent. Under tredje kvartalet ser vi dock lägre bruttomarginal jämfört med tidigare kvartal, vilket beror på att Daros produkter för tillfället har en lägre bruttomarginal än Intellegos samt att Intellego nu börjar leverera nya produkter som ännu inte nått samma kommersiella volymer som övriga standardprodukter. Exkluderat engångskostnader hade resultatet för Q3 varit närmare 2 MSEK. Inför Q4 ser vi goda förutsättningar att nå över 20 MSEK i omsättning samt öka vinsten.

Framtiden ser ljus ut för Intellego. Vi ser en skakig omvärld vilket än så länge inte påverkat verksamheten nämnvärt. Till exempel är härdningsprocesser samt rening av vatten med UVC inga processer som saktar ner även om ekonomin som helhet gör det. UV-härdning är en väldigt effektiv och miljövänlig metod som används globalt, dygnet runt och alla dagar i veckan. Detsamma gäller vattenrening med UVC, behovet av rent vatten behövs alltid.

Intellegos mål är att inom 5 år vara en betydande global aktör inom UV-industrin vilket kommer att uppnås genom både förvärv och organisk tillväxt. Denna resa har nu börjat och med anledning av att Intellegos mål är att bygga en global koncern har bolaget valt att presentera dess finansiella rapporter på koncernnivå vilket också kommer att ske framåt. Vi konstaterar att Intellego, visar signifikant tillväxt på helårsbasis, både organiskt och inräknat förvärvet av Daro.

Vi har kommit långt sedan noteringen för drygt ett år sedan, men vi har bara skrapat på ytan. Det kommer krävas enormt mycket jobb för att nå våra tillväxtmål och vi är på rätt väg.

LOI-projekt i sammanfattning:

 • E47/Fahsal: Pågående förhandling
 • Hortikultur: Pågående förhandlingar och teknisk utveckling
 • Härdning UVC: Prototyp levererad till kund och testad med positiva resultat. Beräknas vara klar under slutet av 2022
 • Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår
 • UVB indikator: Utveckling pågår
 • UVA, 395nm indikator med E.Vila: Utvärdering och produktutveckling pågår
 • Ushio och 222nm dosimeter: Lansering gjord med positiv feedback från marknaden. Regelverket för 222nm håller på att förändras vilket förhoppningsvis sker under slutet av 2022 och beräknas öppna upp marknaden för 222nm, med ökad implementeringen av 222nm-ljuskällor och 222nm-dosimetrar.

UV-härdning
Intellego har under kvartalet fortsatt att bredda verksamheten och gått djupare in i vissa marknader som exempelvis UV-härdning, eftersom det funnits ett stort intresse för Bolagets dosimetrar och appsystem. Härdning är en industriell process med en global marknad. Processerna pågår dygnet runt, året runt och över hela världen, och är därför en väletablerad miljardindustri som inte påverkas nämnvärt av konjunktursvängningar.

UV-härdning används inom allt från tillverkning av förpackningar, mobiltelefoner, medicintekniska produkter, bilar och många andra industrier. För att säkerställa att produktionen sker korrekt kan Intellegos dosimetrar användas. Intellego har fått positiv återkoppling från flera, marknadsledande aktörer samt påbörjat försäljningen av olika härdningsprodukter.

UVC desinfektionsmarknaden
Försäljningen utvecklas i rätt riktning men marknaden förändras ständigt och vi behöver ständigt anpassa utbudet efter vad marknaden efterfrågar. Till exempel använder stora städer UV för vattendesinfektion, även enskilda husvagnar och hushåll kan ha ett eget vattenreningssystem med UV-teknik. I Sverige har vi väldigt bra och rent vatten, men långt ifrån alla länder har tillgång till rent vatten vilket kan ses i bland annat USA och Indien.

UV-indikatorer för konsumentbruk
Bolaget förhandlar med E47/Fahsal gällande ett potentiellt kommersiellt avtal.

Stockholm 24 november 2022
Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB