Sammanfattning av perioden 1 oktober till 30 december.

 • Ökad omsättning
 • Ökad vinst
 • Bolaget var kassaflödespositivt under kvartalet
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 26 744 (2 261) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 742 (-1 383) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,28 (-0,08) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 416 (-2 900) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/

Tillväxten fortsätter

Under Q4 lyckades vi höja både omsättning och resultat som en effekt av expansionsarbetet. Den ökande omsättningen kan förklaras med att den löpande orderingången av våra befintliga produkter ökar samtidigt som vi lanserar flera nya produkter. Dessutom finns försäljningen av Daros produkter genom Intellegos nätverk och de första ordrarna har nu börjat komma in. Samtidigt som vår befintliga försäljning ökar utvecklas LOI-projekten positivt och vi kan konstatera flera projekt har övergått i kommersiella avtal och ordrar. Realiseringen av LOI-projekten kommer fortsätta under 2023. Med detta som bakgrund förväntas Intellego att uppvisa en väsentlig tillväxt under 2023 och jag upprepar goda förutsättningar för att bolaget kommer omsätta över 100 MSEK under 2023.
 
Bolaget har haft ett bra fjärde kvartal med bland annat positivt kassaflöde. Detta är något som utgör en platå därifrån bolaget kan växa vidare. Bolaget kommer därför att expandera verksamheten och organisationen under 2023 något som kommer medföra ökande kostnader men vilket kommer lägga grunden för det globala bolag som ledningen vill bygga och som kommer säkra bolaget tillväxt flera år framåt. Under Q4 slutfördes konsolideringen av Daro vilket nu kan ses i både resultat och balansräkning.
 
Ebitda resultatet, vilket visar hur det går för bolagets operativa verksamhet, ökade under kvartalet och landade på ca 3 miljoner SEK. I rörelseresultatet ingår avskrivningar på ca 6 miljoner SEK som tillkommit i samband med förvärvet av Daro, då bolaget tillämpar redovisningsprinciper K3. Daros verksamhet växer och dessa avskrivningar påverkar inte kassaflödet. Koncernen i sig ser en fortsatt ökande ebitda under 2023.
 
Resultatet tyngs också av en orealiserad valutakursförlust om ca 2,6MSEK, vilket inte påverkar kassaflödet, som uppstått i samband med förvärvet av Daro. Utan valutakursförlusten samt tidigare nämnda avskrivning hade bolaget visar ett klart positivt resultat under sista kvartalet.
 
Då Intellego kommer att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv samt att förvärven i sig växer, kommer bolaget att gå över till IRFS redovisningsprincip inom de närmaste månaderna. IRFS kommer att ge en mer rättvisande bild av hur det går för bolaget vilket kommer göra bolaget bättre positionerat för framtiden och internationella investerare.
 
LOI-projekt i sammanfattning:

 • E47/Fahsal: Pågående förhandling.
 • Hortikultur: Pågående förhandlingar samt att presentation av produkterna sker till större återförsäljare inom hortikulturområdet.
 • Härdning UVC: Kommersialisering pågår. Förhandling om större avtal pågår.
 • Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår – positiva resultat från initial utvärdering.
 • UVB/Vitamin D-indikator: Utveckling pågår och kommersiella diskussioner pågår.
 • UVA, 395nm-indikator för härdning: Utvärdering och produktutveckling pågår.
 • HAI Solutions: Slutit leverantörsavtal och första ordern har erhållits.
 • Ushio och 222nm-dosimeter: Löpande försäljning pågår.

Intellego har under kvartalet fortsatt att bredda verksamheten och gå djupare in i marknader där bolagets dosimetrar används inom industriella processer vilket också kommer vara fokus framåt. Exempel är härdning där marknaden har ett stort intresse för Intellegos dosimetrar och appsystem. Härdning är en industriell process vilken pågår dygnet runt och året runt över hela världen. Härdning är därför en väletablerad miljardindustri som inte påverkas nämnvärt av till exempel konjunktursvängningar då härdning används inom allt från tillverkning av förpackningar, mobiltelefoner, medicintekniska produkter, bilar och många andra industrier. På samma sätt är det gällande vattendesinfektion där stora städer använder UV-ljus för vattendesinfektion men också enskilda hem och husvagnar har ett vattenreningssystem med UV-teknik. I Sverige har vi väldigt bra och rent vatten men långt ifrån alla länder har tillgång till rent vatten vilket kan ses i bland annat USA och Indien. Bolaget lägger nu också mer tid och energi på den sydamerikanska marknaden vilken är den snabbast växande gällande UV-desinfektion.
 
Samtidigt som vi arbetar vidare med nya affärsområden fortsätter arbetet inom desinfektion där vi redan kommunicerat starka indikationer om att vissa regelverk är på väg att ändras till fördel för Intellego. Ändringen skulle resultera i att dosimetrar som Intellego levererar måste användas vid desinfektionsaktiviteter inom vissa sjukhus. Exakt när regeländringen genomförs går inte att säga men utifrån informationen som vi fått kommer en sådan regeländring allt närmare. Initialt var det sagt att ändringen skulle genomföras i december 2022, men att den har försenats av olika anledningar.
 
UVC desinfektionsmarknaden
Den löpande försäljningen fortsätter men marknaden förändras ständigt och vi måste alltid anpassa vårt utbud efter vad marknaden efterfrågar och hur Intellego kan stärka upp positionen i marknaden. Exempel på detta är hur marknaden skiftat fokus från ytdesinfektion till luftdesinfektion. Luft- och vattendesinfektion är två marknader som beräknas visa god tillväxt de kommande åren.
 
UV-härdning
UV-härdningsmarknaden är en marknad som är etablerad globalt och Intellego har fått positiv återkoppling samt påbörjat försäljningen av färdiga produkter. Mobiltelefoner är ett exempel på hur stor marknaden är, vilka vanligtvis produceras med hjälp av UV-härdningsteknik. För att säkerställa att produktionen sker korrekt kan Intellegos dosimetrar användas. Samma sak gäller för många medicintekniska produkter där kvalitetsaspekten och kontrollen är ännu viktigare.

Stockholm 2 mars 2023

Claes Lindahl, vd Intellego Technologies AB