Styrelsen för Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 2 083 333 units, bestående av nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 28 maj till och med den 11 juni 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 24 juni 2021.

Intellego har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK, motsvarande 67 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Informationsmemorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Intellegos (www.intellego-technologies.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet
Intellego är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag som grundades 2011. Bolagets fokus ligger på utveckling och kommersialisering inom B2B av dess patenterade och skalbara teknikplattform för färgförändrade indikatorer. Ur denna teknikutveckling har det växt fram två segment som utgör stommen av Intellegos verksamhet. Det första segmentet är marknaden för UVC-dosimetrar. UVC-dosimetrarna kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet. UVC-dosimetrarna står idag för Bolagets intäktsströmmar, och försäljning sker till aktörer primärt inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Inom denna marknad fokuserar Intellego på sjukhus-, desinfektions-, mat-, hotell-, gym- och konsumentindustrin.
Det andra segmentet är konsumentmarknaden för UV-indikatorer, vilka syftar till att öka användarnas medvetenhet kring mängden UV-strålning som de utsätts för dagligen, vilket således innebär förbättrade solvårdsrutiner. Dessa produkter, UV-indikatorerna, är idag redo att kommersialiseras och distribueras på marknaden. Intellego har som mål att etablera partnerskap med distributörer i form av en white label lösning med till exempel solskydds-och kosmetikabolag.

Intellego har upplevt god tillväxt under år 2020 vilken grundas på tillförlitliga produkter, hög kundnöjdhet och marknadstrender. Bolaget ser nu goda möjligheter för vidare expansion av befintliga produkter via Intellegos skalbara teknikplattform samt utveckling och lansering av nya produkter vilka Bolaget för diskussioner med befintliga partners om. Med anledning av detta vill Intellego ta in expansionskapital för att verkliggöra dessa mål.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

  • Cirka 50 procent går till marknadsexpansion av befintliga produkter
  • Cirka 50 procent går till utveckling och lansering av nya produkter

Erbjudandet i sammandrag

  • Anmälningsperiod: 28 maj – 11 juni 2021.
  • Erbjudandepris: 7,20 SEK per unit, motsvarande 7,20 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Courtage utgår ej.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 083 333 units, vilket innebär högst 2 083 333 aktier och 2 083 333 teckningsoptioner av serie TO1. Därutöver tillkommer en överteckningsoption som styrelsen kan nyttja vid överteckning av Erbjudandet. Överteckningsoptionen omfattar 208 333 units, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen är 7,20 SEK per unit.
  • Emissionslikvid: Intellego tillförs cirka 15,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 1,5 MSEK.
  • Värdering: cirka 125 MSEK före Erbjudandet.
  • Teckningsåtaganden: Cirka 10 MSEK motsvarande 67 procent av Erbjudandet.
  • Preliminär första handelsdag: 24 juni 2021 på First North.
  • Minsta teckningspost: 750 units motsvarande 5 400 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om 10,7 procent av antalet aktier i Bolaget. I det fall överteckningsoptionen nyttjas medför detta en total utspädning om 11,7 procent av antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av de 2 083 333 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, medför en utspädning om cirka 9,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget exklusive överteckningsoptionen. Utnyttjas överteckningsoptionen fullt ut så att ytterligare 208 333 teckningsoptioner av serie TO1 utges, kan antalet aktier i Bolaget komma att öka till 21 902 900, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, inklusive överteckningsoptionen, motsvarande en utspädning om cirka 1,9 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och överteckningsoptionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 21 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Intellegos Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För mer information, se Intellegos hemsida www.intellego-technologies.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Intellego eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.