I samband med upptagandet till handel av aktierna i Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) under juni 2021 emitterade Bolaget units inkluderande teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag den 15 juli 2022 och löper fram till och med den 31 juli 2022, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Intellego till en teckningskurs per aktie om 9,36 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 2 291 666 Teckningsoptioner tillförs Intellego cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 31 juli 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 27 juli 2022. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 31 juli 2022. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning.

Sammanfattande villkor och viktiga tidpunkter:

  • Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper mellan 15 juli – 31 juli 2022.
  • En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Intellego till en teckningskurs per aktie om 9,36 SEK.
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016038624 och handlas under kortnamnet INT TO1.
  • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 27 juli 2022.
  • Utfall publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av nyttjandeperioden.
  • Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Intellegos webbplats, http://www.intellego-technologies.com

Utnyttjande av Teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan teckningstiden avslutas för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Anmälningssedel finns att beställas från Eminova Fondkommission via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission AB ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.