Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de units som emitterades i samband med upptagandet till handel av Bolagets aktier juni 2021. Totalt tecknades 1 112 352 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande en nyttjandegrad om cirka 48,5 procent. Intellego tillförs cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader.

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 2 291 666. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Intellego till en teckningskurs om 9,36 SEK per aktie, vilket motsvarar 130 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 15 juli 2022 till och med den 31 juli 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 48,5 procent, motsvarande 1 112 352 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Intellego med 1 112 352, från 19 611 234 till 20 723 586. Aktiekapitalet i Intellego ökar med cirka 39 726,86 SEK, från 700 401,22 SEK till 740 128,08 SEK.

– Medlen från optionerna anser vi ska räcka för att forsätta Intellegos globala expansion i nuvarande takt. Vi kan även bekräfta tidigare information om att vi ser goda möjligheter att bli kassaflödespositiva senare i år, baserat på nuvarande order och leveransschema, säger Claes Lindahl, vd Intellego Technologies.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.