Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 oktober 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 oktober 2021 genom pressmeddelande.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 oktober 2021, och
  • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 9 oktober 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Information om poströstning” nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 1 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställs hos Euroclear Sweden AB senast den 5 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Poströstningsförfarande

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://intellego-technologies.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 9 oktober 2021. Formuläret kan skickas med post till Intellego Technologies AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller per e-post till info@intellego-technologies.com.

En poströst kan återkallas fram till och med den 9 oktober 2021 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (https://intellego-technologies.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justerare
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om byte av revisor
  8. Bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår Kevin Holmkvist (Eversheds Sutherland) som person att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Beslut om byte av revisor

Styrelsen föreslår att stämman entledigar nuvarande revisor Madeleine Beijer, Revideco AB och att till ny revisor utse LR Revision & Redovisning Sverige AB med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor till och med slutet av årsstämman 2022. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

I ÖVRIGT
Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till
19 611 234. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före stämman, d.v.s. senast den 1 oktober 2021, till Bolagets adress Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till info@intellego-technologies.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats https://intellego-technologies.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 6 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://intellego-technologies.com) och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear   AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________

Stockholm i september 2021

Intellego Technologies AB (publ)

Styrelsen