Årsstämma i Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 23 juni 2021. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2020 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå med ett prisbasbelopp (47 600 kronor) till vardera av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget,
  • arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
  • till ordinarie styrelseledamöter omvälja Björn Wetterling, Anders Ardstål, Henrik Börjesson och Per-Ola Rosenqvist,
  • till styrelsens ordförande omvälja Björn Wetterling, samt att
  • för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Madeleine Beijer, Revideco som Bolagets revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se