Årsstämman i Intellego Technologies AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum torsdagen den 12 maj 2022 genom poströstning. Årsstämman beslutande, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Wetterling, Henrik Börjesson och Per-Ola Rosenqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Björn Wetterling omvaldes till styrelseordförande. Den auktoriserade Revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde ett styrelsearvode till varje styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget med ett (1) prisbasbelopp i kronor. Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.