Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har den 30 januari 2023 hållit extra bolagstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av 719 053 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med cirka 25 680,46 kronor. Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Staffansgården i Trää AB, Michael Blihagen, Torsion Invest AB, JEQ Capital AB, Åsa Hultén Åtting, Exelity AB och Arne Lorentzon. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids-och kostnadseffektivt sätt möjliggöra finansieringen av Daro Group (”Daro”).

Genom den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med 719 053 aktier, från 20 723 586 aktier till 21 442 639 aktier och Bolagets aktiekapital kommer öka med cirka 25 680,46 SEK, från 740 128,08 SEK till cirka 765 808,54 SEK, vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 3,35 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den riktade emissionen, exklusive den riktade emissionen avseende det konvertibla lånet som kommunicerades 2023-01-13.

Ingen av de teckningsberättigade deltog på stämman.
  
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och utöver bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leveransen av aktier som en del av vederlaget för förvärvet av Daro.