Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) avhöll den 25 september 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om en riktad kvittningsemission av aktier till Daro Groups vd för köpeskillingsbetalning.

Kvittningsemission
Såsom offentliggjorts i pressmeddelande den 5 september 2023 mottog Bolaget en förfrågan från den tidigare delägaren och nuvarande vd på Daro Group, Mervyn Douglas, om att erhålla sin sista delbetalning för Bolagets förvärv av Daro Group i Intellegoaktier. Mervyn Douglas sista delbetalning uppgår till 76 973 GBP, motsvarande 1 067 985 SEK (”Fordran”). Styrelsen i Intellego beslutade att acceptera Mervyn Douglas förfrågan och beslutade, under förutsättning av stämmans godkännande, om en riktad nyemission av aktier i Intellego till Mervyn Douglas som kvittas mot Fordran (”Kvittningsemissionen”).

Stämman har nu godkänt styrelsens beslut om Kvittningsemissionen. Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 17 SEK vilket motsvarar en premie om 4 SEK gentemot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 5 september 2023, vilket var den senaste handelsdagen före styrelsens beslut, samt en premie om 0,29 SEK gentemot det volymvägda genomsnittliga priset på Intellegos aktie under de 20 närmaste handelsdagarna före styrelsens beslut. Aktierna i Kvittningsemissionen är föremål för så kallad ”lock-up” och kommer därmed inte kunna avyttras av Mervyn Douglas under två års tid.

Kvittningsemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 62 822 aktier från 26 289 792 till 26 352 614 och att aktiekapitalet ökar med cirka 2 243,64 SEK, från cirka 938 921,15 SEK till cirka 941 164,80 SEK. Kvittningsemissionen innebär vidare en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 0,24 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter Kvittningsemissionen registrerats hos Bolagsverket.