Det konvertibla lånet om totalt 6 miljoner SEK som Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) erhållit från Exelity AB och JEQ Capital AB (”konvertibelägarna” eller ”Långivarna”), vilket kommunicerades till marknaden 2023-01-12, konverteras till aktier i Intellego efter att konvertibelägarna påkallar konvertering. Detta kommer att ske genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie motsvarande 80 procent av det volymviktade genomsnittspriset, VWAP, för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna före påkallandet, dock högst 15,04 SEK. Konverteringskursen blir 9,2 SEK/aktie och 671 738 nya aktier kommer att ges ut.

Den riktade emissionen beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2022. Emissionen innebär att antalet aktier i Intellego ökar med 671 738 aktier och att aktiekapitalet ökar med cirka 23 990,64 kronor. Emissionen resulterar i en utspädning om ca 3,1 procent. Emissionslikviden betalas genom kvittning av lånet. De nya aktierna beräknas vara registrerade under Q1 2023. Efter registreringen kommer det totala antalet aktier i Intellego, exklusive den riktade emissionen som kommunicerades 2023-01-12, att uppgå till 21 395 324 aktier.

Både Exelity och JEQ Capital har uttryckt att de avser behålla sina innehav i egenskap av långsiktiga investerare i Intellego. Baserat på deras analyser är Intellego en god investering, framför allt på dagens nivåer. Vid det tillfälle då Exelity och JEQ Capital önskar avyttra sina aktier i Intellego har de kommit överens med Bolaget att primärt sköta den försäljningen utanför marknaden.