I utskicket av Intellego Technologies delårsrapport 24 feb kl 08:30 saknades information i själva pressmeddelandet, vilket följer nedan. Informationen i den bilagda delårsrapporten var korrekt i sin helhet och biläggs åter i detta utskick.

Sammanfattning av perioden oktober-december 2021

 • Ökande omsättning
 • Alla utvecklingsprojekt som bolaget tecknat LOI för utvecklas enligt plan
 • I flera fall pågår kommersiella diskussioner och förhandlingar relaterade till ingångna LOI

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 2 261 (1 881) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 387 (2 238) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,08 (0,14) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 896 (-247) TSEK

  
Perioden januari – december 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 9 148 (7 456) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 962 (3 278) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 (0,21) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8 463 (884) TSEK
 • Soliditet 8 804 (2 016)

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/
  
Vd Claes Lindahl kommenterar:
 
Tillväxten fortsätter och vi ser fortsatt tillväxt under 2022
Ökad omsättning och ett positivt fortlöpande arbete med de LOI som vi signerat visar att bolaget är på rätt väg och att vi nu lägger vägen för framtiden.
 
Under Q3-2021 fortsatte arbetet med att hantera utmaningarna inom desinfektionsmarknaden men också de stora långsiktiga möjligheterna vilka vi ser kan realiseras utifrån de LOI som signerats. Arbetet med ingångna LOI rullar på enligt plan och vi arbetar redan i flera förhandlingar om kommersiella avtal vilket bevisat funktionen av Intellegos teknik men också det kommersiella intresset. Allt detta visar att vi är på rätt väg och vi fortsätter att satsa för fullt på att fortsätta öka tillväxttakten under 2022.
 
• HAI Solutions: Pågående förhandling
• E47/Fahsal: Pågående förhandling
• Härdning UVC: Prototyp levererad till kund och testad med positiva resultat. Vidare utveckling och testning skall genomföras.
• Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår
• UVB indikator: Utveckling pågår
• Ushio och 222nm dosimeter: Lansering gjord med positiv feedback från marknaden. Regelverket för 222nm håller på att förändras vilket förhoppningsvis sker under 2022, vilket beräknas öppna upp marknaden för 222nm och öka implementeringen av 222nm ljuskällor och 222nm dosimetrar.
 
Då marknaden är i ständig rörelse och baserat på ovan så tittar Intellego på hur resurserna kan användas optimalt. Vi nu ser ett växande intresse från marknader utanför desinfektion vilket innebär att bolaget kommer att reallokera nödvändiga resurser till de växande marknaderna för att fånga upp dessa affärsmöjligheter. Detta kan innebära förändringar kostnadsmässigt och personalmässigt.
 
Samtidigt som den organiska tillväxten fortsätter ser Intellego möjligheter att växa ännu snabbare i framtiden, exempelvis genom selektiva förvärv. Kartläggning av potentiella förvärv har påbörjats och kommer utvärderas löpande.
 
UVC marknaden
Den löpande försäljningen fortsätter i rätt riktning men marknaden förändras ständigt och det gäller att alltid anpassa vårt utbud efter vad marknaden efterfrågar. Vi ser att investeringar i UVC desinfektionsutrustning för ytor, inom Healthcare, fortsatt är lägre jämfört med 2020 vilket kan komma att påverka Intellegos försäljning inom Healthcare. Tillväxten inom UVC fortsätter utanför segmentet Healthcare. Vi ser exempelvis ökande investeringar i desinfektion av luft med hjälp av UVC, och förbättrad luftkvalité är en växande global marknad.
 
De fristående säljkonsulterna som arbetar i USA har börjat generera intäkter och vi ser att det är en resurs som ska utvecklas vidare. F
 
lera av de avsiktsförklaringar (LOI) som signerats under 2021 faller under UVC-området och har fokus utanför Healthcare, såsom härdning och desinfektion, till exempel i kontors- och skolmiljöer.
 
UV indikatorerna för konsumentbruk
Bolaget förhandlar med E47/Fahsal gällande ett potentiellt kommersiellt avtal.