Bolagsordning / Bolagsbeskrivning

Bolagets bolagsordning per dagen för Bolagsbeskrivningen är följande:

§ 1 Firma
Bolagets firma (namn) är Intellego Technologies AB (publ).

§ 2 publikt bolag
Bolaget är publikt.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling, kommersialisering och försäljning av färgindikatorer samt
närliggande teknik och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr.

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter med minst 0 och högst 5 suppleanter.

§ 8 Revisor
Bolaget ska utse minst 1 revisor och högst 2 revisorer och minst 0 revisorssuppleanter och högst 2
revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt som kungörelse
sker annonseras i Dagens Industri.

§ 10 Rätt att delta på stämman
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den
dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare
anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 11 ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna
tills dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Ärende på stämman
På Årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
• Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
• Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
• Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till 31 december.

§ 14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eoch antecknad i
ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag,
ska antas vara behörig at utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).