Intellego rekryterade i augusti 2021 dr Laila Moreno Ostertag som forsknings- och utvecklingsansvarig för att driva bolagets produktutveckling och patentregistreringsprocesser. Laila ingår i bolagets ledningsgrupp och arbetar från Wien, Österrike.

– Att ha en proaktiv och framåtlutad position inom produktutveckling är en del av Intellegos fortsatta tillväxt, vi kan även utvärdera kompletterande tekniker hos andra aktörer inför eventuella förvärv. Genom att fortsätta utveckla och anpassa vår patenterade teknologi utifrån marknadens och kundernas behov kommer vi både bredda och fördjupa vårt erbjudande, säger Claes Lindahl, vd på Intellego Technologies.

Intellego Technologies nya Research and Development Manager Laila Moreno Ostertag drivs av innovation och antar alltid en vetenskaplig utmaning. Hon är kemist och forskare men också produktutvecklare, tidigare har hon bland annat arbetat med forskning om ytor och membran. Laila Moreno Ostertag är flerspråkig, kreativ och en detaljorienterad problemlösare. Nu har hon tagit sig an att utveckla nya applikationsområden för Intellegos dosimeterteknologi, en utmaning hon själv beskriver som alla drömmars vetenskapsprojekt. Laila började på Intellego Technologies i augusti 2021.

Det övergripande syftet med att ha en R&D Manager är att Intellego Technologies självständigt ska kunna utveckla nya produkter och lösningar i takt med att nya användningsområden för UV-ljus upptäcks. Bolaget ska ständigt kunna möta marknadens behov och med en egen R&D Manager vid rodret blir utvecklingsprojekten mer effektiva, flexibla och spetsiga. Det gör även att Intellego kan utvärdera kompletterande tekniker inför eventuella bolagsförvärv.

Laila, som har doktorerat i Vidhäftande och elektrokemiska egenskaper hos ytor på Tekniska högskolan i Wien, kom till Intellego med betydande erfarenhet och kunskap kring hur forskningsbaserad produktutveckling bedrivs. Som kemist och forskare har hon större kunskap än de allra flesta om UV-strålning.

– Som mångsidig och högutbildad kemist och vetenskapskvinna drivs jag primärt av att söka information och omvandla den till ny kunskap, som i sin tur ligger till grund för forskning, utveckling och resultat i form av nya lösningar och produkter, säger Laila Moreno Ostertag, R&D Manager på Intellego Technologies.

Vad fick dig att byta den akademiska världen mot arbete i ett affärsdrivande företag?
Mitt arbete som R&D Manager på Intellego ger mig det bästa av två världar. Jag får fortsätta att arbeta med forskning, vilket jag älskar, och jag jobbar med vetenskapliga projekt där avsikten alltid är att omsätta forskningsresultat i konkreta produkter inom en överskådlig framtid, vilket passar mitt resultatfokuserade arbetssätt.

Vad är det bästa med att arbeta med forskning och utveckling på ett privat bolag som har fullt fokus på innovation?
Inom vetenskapen kan ledtiderna vara väldigt långa, ett enda projekt kan pågå i många år. Mitt arbete på Intellego styrs inte av i förväg uppställda akademiska och vetenskapliga parametrar utan vi kan jobba effektivt, målinriktat och utan begränsningar i varje utvecklingsprojekt. Målet är alltid att hitta nya innovationer och fler sätt att använda dosimeterteknologin.

Är det du själv som står i labbet och gör experiment?
Nej, min roll handlar väldigt lite om att arbeta i labb. Jag är kravställare och beställare av tester och experiment, och ansvarig för att nå resultat genom forskning och utveckling.

Vad jobbar du med just nu?
För närvarande arbetar vi med flera olika forskningsprojekt inom olika industrier, vissa i samarbete med befintliga eller eventuellt blivande kunder. Forskningen involverar utveckling av speciallösningar och produktanpassning för specifika användningsområden. Vi ser att UV-ljus är ett växande område med enorm potential inom många olika sektorer och det är en fantastiskt rolig utmaning att hitta ännu fler.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att skapa förutsättningar för nya produkter och utveckling av befintliga. Att arbeta med en intressant och smart produkt som kan tillämpas i så många olika branscher är en ständigt pågående, spännande och utmanande utvecklingsresa. Jag får ny kunskap varje dag, om allt från hortikultur till vattenrening, något som är både belönande, berikande och oerhört utvecklande.

Hur ser du på marknaden för UV-ljus?
För varje dag tror jag mer på teknologin och det ökande behovet av Intellegos produkter och lösningar. Användningen av UV-ljus har så många fördelar, inte minst när man jämför med andra metoder som används för samma ändamål. Vi tittar dagligen på nya möjliga användningsområden och ser en stabilt växande marknad. Det primära syftet med Intellegos R&D-arbete är att fortsätta utveckla produkter och lösningar för att möta denna växande marknads olika framtida behov.

Inom vilka områden anser du att UV-ljus har störst potential att växa?
Ett par applikationsområden som jag tror lite extra på är hortikultur (växtodling) och vattenrening. Dessa är direkt förknippade med den basala livsmedelsförsörjningen globalt. Genom inomhusodling kan man, genom att tillföra artificiellt UVA- och UVB-ljus, odla större volymer grönsaker på betydligt mindre ytor och när man mäter strålningen med dosimeterteknologi kan processerna optimeras, både avseende effekt, resursåtgång och resultat. Med effektiv och resurssnål vattenrening kan fler människor få rent vatten, vilket möter ett annat globalt, humanitärt behov. För Intellego är vattenrening ett relativt outforskat område och det kan bli en intressant utmaning att utveckla dosimeterteknologi som fungerar för ändamålet.

Det finns också enorma möjligheter att använda UV-desinfektion för bekämpning av multiresistenta bakterier och coronavirus. Här finns redan dokumenterade resultat och effektiva metoder, det ständigt ökande behovet gör att det också pågår ständig produktutveckling för att få fram nya, ännu mer effektiva metoder att UV-desinfektera. En stor del av utvecklingspotentialen ligger i möjligheten att indikera uppnådda UV-doser och med hjälp av Intellegos dosimetrar kan dessa processer göras effektivare och säkrare.

Varför är UV-ljus bättre än andra metoder för bekämpning av bakterier och virus?
Förr eller senare blir bakterier och virus resistenta mot kemiska bekämpningsmedel och kemiska substanser som ingår i läkemedel. Denna problematik finns inte med UV-ljus, då UV-ljus neutraliserar och eliminerar bakterier och virus på dna-nivå. Intellegos dosimeterteknologi kan göra UV-desinfektion säkrare och mer effektiv, genom att indikera när tillräcklig strålning för ändamålet har uppnåtts. Dessutom ger UV-strålning inga oönskade effekter, biverkningar eller restprodukter, till skillnad mot många andra desinfektionsmetoder.

Vad vill du uppnå som R&D Manager på Intellego?
Jag vill bidra till att utöka produktsortimentet och utbudet av lösningar rejält. Det finns så många möjligheter, så stor potential för dosimeterteknologin att förstärka UV-branschens resultat och därmed hjälpa användarna att nå sina mål, snabbare, effektivare, säkrare och till en lägre kostnad. En del i Intellegos fortsatta arbete framåt är utveckling av nya metoder för tester och experiment, att skapa en effektiv och fungerande processmetod som kan accelerera utvecklingstakten. På så sätt kan Intellegos produktportfölj fortsätta växa och vi kan utveckla och introducera innovativa produkter och lösningar till nutida och framtida användningsområden.