IPO 2021

Om Intellego Technologies

 

Intellegos affärsidé är att utveckla och kommersialisera färgindikatorer vilka är baserade på dess patenterade färgindikatorteknik. Färgindikatorerna kommer i form av dels UVC-dosimetrar vilka framför allt riktar sig mot hälso- och sjukvårdsmarknaden dels som UV-indikatorer vilka via samarbetspartners ska säljas på konsumentmarknaden. Intellegos produkter utgör en effektiv indikator för ackumulerad mängd UV-strålning. Detta kan dels användas i samband med UVC-desinfektion i form av dosimetrar för att indikera om ytor har utsatts för tillräcklig energi för att desinfektera ytor med bakterier, virus eller sporer. Dels kan det även användas bland konsumenter för att få förbättrade solskyddsrutiner via UV-indikatorer. Försäljningen av UV-indikatorer planeras genomföras till aktörer på konsumentmarknaden och Bolaget står inför en kommersialiseringsprocess, medan UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden redan är lanserade. Intellegos fokus är vidare expansion av försäljningen av Bolagets UVC-dosimetrar samtidigt som utvecklingen och uppstarten av kommersialiseringsprocessen för UV-indikatorer mot distributörer och deras konsumenter påbörjats. För att möjliggöra denna expansion genomför bolaget en nyemission av units i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

 

Erbjudandet i korthet

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 2 083 333 units. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Teckningskurs: 7,20 SEK per unit vilket motsvarar 7,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen ges Intellego Technologies AB ett kapitaltillskott på cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO1: De vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO1 berättigar till teckning av aktier under perioden från och med 15 juli 2022 fram till och med 31 juli 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 9,36 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 19,5 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningsoption: Överteckningsoptionen består av högst 208 333 nyemitterade units. De units som emitteras i överteckningsoptionen ska ha samma teckningskurs som de i Erbjudandet.

 

Värdering: Cirka 125 MSEK före emissionen

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 750 units, motsvarande 5 400 SEK

Teckningsåtaganden: Cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av Erbjudandet

Teckningsperiod: 28 maj 2021 – 11 juni 2021

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 14 juni 2021

Likviddag: 18 juni 2021

Första handelsdag: Preliminärt den 24 juni 2021 på Nasdaq First North

 

Dokument

 

Teckna enklast här via BankID

Alternativt teckna via våra partners:

Q&A

  1. Vad är en unit?

En unit består av en (1) nyemitterade aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

  1. Hur fungerar det?

Teckning av units pågår under perioden 28 maj 2021 – 11 juni 2021. För 7,20 SEK erhåller man en unit, motsvarande ett pris om 7,20 SEK per aktie.

  1. Vad innebär teckningsoptionerna?

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 15 juli 2022 – 31 juli 2022 till ett pris per aktie motsvarande 9,36 SEK.

  1. Kan man handla med teckningsoptionerna?

Under förutsättning att Nasdaq First North Growth Market godkänner att teckningsoptionerna tas upp till handel kommer teckningsoptionerna, precis som aktien, att handlas på Nasdaq First North Growth Market.