Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har det senaste året gjort signifikanta framsteg inom produktutveckling för olika företag och branscher. Det har medfört att bolaget nu har skickat in en ny patentansökan för dess teknologi, det fotokromatiska bläcket, med syfte att förlänga patentskyddet med 20 år.

Under 2021 och 2022 har Bolaget lyckats göra flera tekniska framsteg vilket är ett resultat av framför allt Dr Laila Morenos arbete. Bolaget bedömer att framstegen är av sådan grad att en ny patentansökan har skickats in för att även omfatta Bolagets fotokromatiska bläck, vilket är det bläck som ändrar färg när det exponeras för ljus med olika frekvenser såsom UV-ljus. Vid ett godkännande innebär det att Bolagets skydd för dess viktigaste teknologi kommer att förlängas med 20 år.

Det nya IP-skyddet kommer att täcka in befintliga applikationsområden där Bolaget är aktiva, bredda skyddet geografiskt och förlänga det befintliga skyddet framåt i tiden. Bolaget har redan en omfattande patentportfölj som skyddar dess kärnteknik.