Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i augusti 2022 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Daro Group (”Daro”), ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Nu kan Intellego informera mer detaljerat om planen för hur finansieringen ska genomföras, samt om justerade villkor för när köpeskillingen ska erläggas. Den redan kommunicerade tidplanen och totala köpeskillingen är oförändrad.

Intellego informerade i samband med förvärvet av Daro i augusti 2022 att flera olika finansieringsalternativ fanns tillgängliga. Nu kan styrelsen informera om att den första betalningen som ska göras i början av 2023 finansieras enligt följande:

  1. Lån från DBT om 20 MSEK med löptid 3,5 år. Räntevillkor 9,5 procent + 3 månaders Stibor, amorteringsfritt 6 månader och tidigast lösen efter 9 månader.
  2. Ca 11,5 MSEK avses finansieras genom en riktad emission och ett konvertibelt lån, där den riktade emissionen är av majoritet. Den riktade emissionen kommer att göras till kursen 10,50 SEK/aktie vilken tidigare förhandlats fram med intressenter. De fullständigavillkoren, bakgrunden och skälen kommer att kommuniceras så snart de fullständiga villkoren är klara, inom de kommande veckorna.

Intellego ska dock betala en mindre andel av köpeskillingen vid tillträdet än vad som tidigare kommunicerats. Den första betalningen ska alltså göras i början av 2023 då Intellego betalar ca 31 MSEK, i stället för ca 42 MSEK som tidigare kommunicerats. Resterande del av köpeskillingen om cirka 81 MSEK (6,5 MGBP) ska betalas under en tvåårsperiod. Daro kan även få en tilläggsköpeskilling om de uppnår uppsatta tillväxtmål.

– Vi är väldigt nöjda med denna finansieringslösning, den är bra både för bolaget och aktieägarna. Att bolaget kan genomföra denna finansieringslösning är ett kvitto på hur stark Intellegos position på marknaden är och att verksamheten är väl rustad, framför allt om man tar rådande börsklimat i beaktande, säger Claes Lindahl, vd på Intellego.