Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna units i Intellego har varit stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units[1], tecknades cirka 5,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 184 procent. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 27,6 MSEK.

Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen beslutat om att genomföra en överteckningsemission om ytterligare 208 333 units i samband med noteringen.

Utfall av Erbjudandet
Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 11 juni 2021. Genom Erbjudandet och överteckningsemissionen (se nedan) tillförs Bolaget en total bruttoemissionslikvid om 16,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Överteckningsemissionen
Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen, i enlighet med vad som angavs i Bolagets informationsmemorandum, beslutat att genom en överteckningsemission om ytterligare 208 333 units på samma villkor som för Erbjudandet, det vill säga till en teckningskurs om 7,20 SEK per unit och där varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Intellego erhållit teckningsåtaganden om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade units har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Totalt, inom ramen för både Erbjudandet och överteckningsemissionen, har cirka 800 konton tilldelats. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som har erhållit tilldelning.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 15 juni 2021
  • Likviddag är den 18 juni 2021
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 24 juni 2021

Aktier och aktiekapital
När nyemissionen avseende aktierna i Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 2 083 333 från 17 319 568 till totalt 19 402 901 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 74 404,75 SEK från 618 556 SEK till 692 960,75 SEK. Vidare, när nyemissionen avseende aktierna i överteckningsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med ytterligare 208 333 från 19 402 901 till totalt 19 611 234 aktier och Bolagets aktiekapital att öka med 7 440,47 SEK från 692 960,75 SEK till 700 401 401,22 SEK.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Intellegos Certified Adviser.

För mer information, se Intellegos hemsida www.intellego-technologies.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Intellego eller någon annan.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

[1] Med tillgängliga units avses det totala antalet i Erbjudandet med avdrag för de units som omfattades av teckningsåtagande.