Aktieägarna i Intellego Technologies AB, org. nr 556864–1624 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2021 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Gustav III:s Boulevard 34, 4tr.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 november 2021, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 2 december 2021 skriftligen per e-post till info@intellego-technologies.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 30 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 2 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, https://intellego-technologies.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om a) incitamentsprogram 2021/2024C till externa konsulter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 8. Bolagsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om a) incitamentsprogram 2021/2024C till externa konsulter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman i Intellego Technologies AB, org.nr 556724–8694 (”Bolaget”) beslutar om att införa ett incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2021/2024 C”) bestående av högst 102 000 teckningsoptioner till externa konsulter.
För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2021/2024 C föreslår styrelsen även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2021/2024 C till externa konsulter

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 C enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2021/2024 C ska omfatta maximalt 102 000 teckningsoptioner. Varje en (1) teckningsoption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Deltagarna i incitamentsprogrammet (”Deltagarna”) ska omfatta externa konsulter anlitade av Dotterbolaget. Varje Deltagare ska äga rätt att förvärva teckningsoptioner enligt följande:
 • Deltagarna består av konsulterna David Chen och Louisa Lu. David Chen ska ha rätt att erhålla 87 000 teckningsoptioner och Louisa Lu ska erhålla 15 000 teckningsoptioner.
 1. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 102 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkten c). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024 C.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 102 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 3 642,86 kronor.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2024 till och med 15 december 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 25,12 per aktie, vilket motsvarar 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 oktober 2021 till och med den 18 november 2021 2021.
 • Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast tre dagar efter emissionsbeslut på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas ytterligare villkor, däribland sedvanliga omräkningsvillkor.
 1. Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Preliminärt uppgår optionspremien till 0,42 kronor per teckningsoption.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren.
 • Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2021/2024 C och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

Bakgrund och skäl till förslag
Syftet med incitamentsprogram 2021/2024 C är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos externa konsulter anlitade av Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.
Utspädningseffekt
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 19 611 234. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024 C tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 102 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Övriga utestående incitamentsprogram
Bolaget har vid tiden för extra bolagsstämman tre utestående incitamentsprogram. Incitamentsprogram W 2021-2021A är riktad till anställda och omfattar 19 500 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 546 000 aktier. Incitamentsprogram 2021/2024A är riktat till Bolagets VD Claes Lindahl och består av 1 120 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram 2021/2024B är ti består av 700 000 teckningsoptioner.

Fullt nyttjande av teckningsoptionerna enligt program W2021-2024A, 2021/2024A och 2021/2024B skulle motsvara en sammanlagd utspädning om cirka 9,8 procent.
Värdering
Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 1 procent och en volatilitet om 30] procent samt med hänsyn till att ingen förväntat utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmast helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2021/2024 C.
Incitamentsprogram 2021/2024 C har inga effekter på Bolagets nyckeltal.
Beredning av förslaget
Förslaget till incitamentsprogram 2021/2024 C har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.
Särskilt bemyndigande
Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna rösterna såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
I ÖVRIGT
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till
19 611 234. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://intellego-technologies.com) och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear   AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Stockholm i november 2021
Intellego Technologies AB
Styrelsen