Extra bolagsstämman i Intellego Technologies AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 23 december 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att implementera incitamentsprogram 2021/2024C. Incitamentsprogram 2021/2024C omfattar maximalt 102 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 102 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 3 642,86 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av anlitade konsulter. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2021/2024C beräknas uppgå till högst cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.