Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 mars

 • Lägre omsättning
 • Sprängfylld orderbok
 • Positiv utveckling av LOI:er

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 333 (1 248) TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 988 (-1 279) TSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,08) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 093 (1 483) TSEK

Hela kvartalsrapporten finns på: https://intellego-technologies.com/rapporter/
  
Vd Claes Lindahl kommenterar:

Lägre omsättning, men sprängfylld orderbok

Årets första kvartal var omsättningsmässigt svagare, samtidigt som avtalade order i skrivande stund växt med över 800 procent jämfört med samma period föregående år. Anledningen till den svaga omsättningen är bland annat utmaningar inom desinfektionsindustrin, att vissa order ska levereras senare samt att lock down-situationen i Kina gjort att bolaget inte har kunnat leverera i Asienregionen. Samtidigt ser vi en stark orderingång och att våra LOI-projekt utvecklas i positiv riktning, för åtminstone ett par av dem ser vi goda möjligheter att dem kommer att realiseras under 2022. Med detta som bakgrund förväntas Intellego att uppvisa en väsentlig tillväxt under 2022. För att bolaget skall kunna fullfölja sina expansionsplaner kommer bolaget vara i behov av ytterligare kapital under 2022 vilket är något bolaget hoppas inkommer i och med optionsinlösen.

Under Q1 fortsätter arbetet med att hantera utmaningarna inom desinfektionsmarknaden men också de stora långsiktiga möjligheterna vilka vi ser kan realiseras utifrån de LOI som signerats. Arbetet med LOI:erna rullar på enligt plan och förhandlingar fortgår. Vi är nöjda med det Term Sheet som tecknades med HAI och ser fram emot att förhoppningsvist nå ett slutgiltigt licensavtal inom kort. Allt detta visar att bolaget är på rätt väg och vi fortsätter att satsa på att fortsätta öka tillväxttakten under 2022.

 • HAI Solutions: Pågående förhandling
 • E47/Fahsal: Pågående förhandling
 • Hortikultur: Pågående förhandlingar
 • Härdning UVC: Prototyp levererad till kund och testad med positiva resultat. Vidare utveckling och testning ska genomföras. Beräknas vara klar senare under 2022
 • Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår
 • UVB-indikator: Utveckling pågår
 • UVA, 395nm indikator med E.Vila: Utvärdering och produktutveckling pågår
 • Ushio och 222nm dosimeter: Lansering gjord med positiv feedback från marknaden.
  Regelverket för 222nm håller på att förändras vilket förhoppningsvist sker under slutet av 2022. Det beräknas öppna upp marknaden för 222nm och öka implementeringen av 222nm ljuskällor samt 222nm dosimetrar.

Då marknaden är ständigt i rörelse, och baserat på ovan, tittar Intellego på hur resurserna kan användas optimalt. Vi ser ett växande intresse från marknader utanför desinfektion vilket innebär att bolaget kommer att allokera nödvändiga resurserna till de marknaderna vilket kan innebära förändringar både kostnadsmässigt och personalmässigt. Intellego har nu också börjat realisera uppköpsdiskussioner i och med avsiktsförklaringen med Feiyang. Att växa genom förvärv kommer vara en del som får mer fokus framåt och vi ser att det finns flera intressanta bolag som skulle kunna komplettera Intellego väl. Förvärvskandidater är framför allt bolag som har tillväxt och som visar vinst.

UVC desinfektionsmarknaden
Den löpande försäljningen fortsätter i rätt riktning men marknaden förändras ständigt och det gäller att anpassa utbudet efter vad marknaden efterfrågar, och hur Intellego kan stärka upp sin position på marknaden. Ett exempel på detta är samarbetet med Feiyang där Intellego direkt kan få ut dosimetrar på hundratals sjukhus i Kina samtidigt som Intellego stärker sin bas i Kina, vilket i sin tur kan användas för vidare expansion i Asien.

UV-härdning
Marknaden för UV-härdning är etablerad globalt och Intellego får positiv återkoppling från den marknaden. Som ett exempel på marknadens storlek är att varje mobiltelefon som produceras idag, produceras vanligtvis med hjälp av UV-härdningsteknik. För att säkerställa att produktionen sker korrekt kan Intellegos dosimetrar användas. Samma sak gäller för många medicintekniska produkter där kvalitetsaspekten och kontrollen är ännu viktigare.

UV indikatorerna för konsumentbruk
Bolaget förhandlar med E47/Fahsal gällande ett potentiellt kommersiellt avtal.