Extra bolagsstämman i Intellego Technologies AB, org. nr 556864-1624 (”Bolaget”) ägde rum idag den 11 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Beslut om byte av revisor
Stämman beslutade att entlediga Bolagets nuvarande revisor och att välja LR Revision & Redovisning Sverige AB till revisor till och med slutet av årsstämman 2022. LR Revision & Redovisning Sverige AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Kaijser kommer vara huvudansvarig revisor för Bolaget.